A02-030

賢師良友在其側 詩書禮樂陳於前 棄而為不善者鮮矣 義士不欺心 仁人不害生 上不信下不忠 上下不和 雖安必危 求以其道則無不得 為以其時則無不成 貞良而亡先人餘殃 猖獗而活先人餘烈 智而用私不如愚而用公 故曰巧偽不如拙誠 學不倦所以治己也 教誨不厭所以治人也 道之所在天下歸之 德之所在天下貴之 仁之所在天下愛之 義之所在天下畏之 好稱人惡人亦道其惡 好憎人者亦為人所憎 願我同倫咸共勉之
淨空時年七十有七