A02-031

子曰吾嘗終日不食 終夜不寢 以思無益不如學也 學所以治己 教所以治人 不學則不智 不教則不仁 凡事之本必先治身 成其身而天下成 治其身而天下治 為天下者不於天下於身
淨空時年七十有七