A02-029

四好人真佛子種善因得善果
肯定一切眾生皆有佛性 人性本善
存好心 真誠 清淨 平等 正覺 慈悲 心同虛空 量周法界
說好話 不妄語 不兩舌 不惡口 不綺語 柔和誠諦
行好事 三福 六和 三學 六度 十願 以四依四攝落實日常生活中
做好人 學爲人師 行爲世範
淨空時年七十有六