A11-104

◎  上之親下也如腹心。則下之親上也如保子之見慈母也。上下相親如此。然後令則從。施則行。

◎  明主因天下之爵。以尊天下之士。此之謂至禮不讓而天下治。因天下之祿。以富天下之士。此之謂至賞不費而天下之士說。則天下之明譽興。此之謂至樂無聲而天下之民和。