A11-102

◎  孔子曰。上敬老則下益孝。上順齒則下益悌。上樂施則下益諒。上親賢則下擇友。上好德則下不隱。上惡貪則下恥爭。上強果則下廉恥。民皆有別。則貞。則正。亦不勞矣。此謂七教。七教治民之本也。教成是正矣。