A11-101

◎  雖有國焉。不教不服。是故昔者明主。內修七教。外行三至。七教修焉。可以守。三至行焉。可以征。七教不修。雖守不固。三至不行。雖征不服。

◎  孔子曰。上敬老則下益孝。上順齒則下益悌。上樂施則下益諒。上親賢則下擇友。上好德則下不隱。上惡貪則下恥爭。上強果則下廉恥。民皆有別。則貞。則正。亦不勞矣。此謂七教。七教治民之本也。教成是正矣。