A11-083

◎  善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善為無益。而弗為也。以小惡為無傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。

◎  子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。