A11-082

◎  天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。是以天佑之。吉無不利。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。守位曰仁。理財正辭。禁民為非曰義。

◎  善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善為無益。而弗為也。以小惡為無傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。