A11-027

◎  武王問尚父。五帝之戒可聞乎。尚父曰。黃帝之時戒曰。吾之居民上也。搖搖恐夕不至朝。堯之居民上。振振如臨深川。舜之居民上。兢兢如履薄冰。禹之居民上。慄慄恐不滿日。湯之居民上。戰戰恐不見旦。王曰。寡人今新并殷居民上。翼翼懼不敢怠。

◎  太公曰。大蓋天下。然後能容天下。信蓋天下。然後可約天下。仁蓋天下。然後可以求天下。恩蓋天下。然後可以王天下。權蓋天下。然後可以不失天下。事而不疑。然後天下恃。此六者備。然後可以為天下政。