A11-026

◎  武王問尚父。五帝之戒可聞乎。尚父曰。黃帝之時戒曰。吾之居民上也。搖搖恐夕不至朝。堯之居民上。振振如臨深川。舜之居民上。兢兢如履薄冰。禹之居民上。慄慄恐不滿日。湯之居民上。戰戰恐不見旦。王曰。寡人今新并殷居民上。翼翼懼不敢怠。