A11-015

◎  人君有六守。三寶。六守者。仁。義。忠。信。勇。謀。三寶者。大農。大工。大商。六守長則國昌。三寶完則國安。

◎  太公曰。義勝欲則昌。欲勝義則亡。敬勝怠則吉。怠勝敬則滅。故義勝怠者王。怠勝敬者亡。