A01-098

乘 勸進行者 如此三事名為淨業 佛告韋提希 汝今知不此三種業 乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因
願與淨宗學會同修共勉之