A03-094

印光大師曰孝之為道其大無外經天緯地範聖型賢先王修之以成至德如來乘之以證覺道儒云夫孝天之經也地之義也民之行也佛之戒經云孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止是世出世間莫不以孝為本也故五常百行無非孝道發揮六度萬行無非孝道之擴充也無孝行他善雖多皆偽必不成德
淨空公元二千年三月廿日