A03-082

佛問彌勒 心有所念幾念幾相識也 彌勒言 舉手彈指之頃 三十二億百千念 念念成形(色聲香味〈物質〉) 形皆有識(見聞覺知) 識念(精神、心法)極微細不可執持 佛之威神入彼微識 皆令得度此識教化非無識也
空時八十有二