A03-073

真心本性具足靈知不生不滅不來不去不增不減 諸佛悟之假名心性 眾生迷之便成妄識 迷悟自殊何有聖凡
淨空時年七十七