A03-035

贈悟戒師
人生於世受父母師長之教誨深明恩德情義之精深奧旨終身不違生活處世行義報恩盡孝盡慈盡此一報身以真誠清淨平等正覺慈悲為法界一切眾生服務去惡向善轉迷為悟等視怨親不為流言所動古人云流言惡作慎莫聽聽之禍結殃及身君聽臣當誅父聽子當決夫妻聽之離兄弟聽之別朋友聽之疏骨肉聽之絕流言惡語之害如此可不慎諸願共勉之