A01-072

一真法界 佛自窮證知物等有 欲令物悟義分心境 境為所證 心為能證 心則諸佛證之以為法身 境則諸佛證之以為淨土 是二皆所證 智為能證 所證之境即大方廣 能證之心即佛華嚴經中 昭明顯著 若凡若聖若因若果 能觀之心所觀之境 無不畢備耳
一九九七年十一月恭錄華嚴大疏
釋淨空學