A01-007

世人善惡自不能見 吉凶禍福 競各作之 心無遠慮 迷於財色 哀哉可傷 先人不善 不識道德 無有語者 殊無怪也 死生之趣 善惡之道 都不之信 謂無有是
無量壽經三十三品