A04-104

懺悔
往昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡 從身語意之所生 一切罪障皆懺悔
發願
眾生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷 法門無量誓願學 佛道無上誓願成