A04-093

悔過不如防過 惜福尤宜積福 佛法深妙無窮 切勿自棄自局 若要熟處漸生 先須生處漸熟 
一九九一年元旦恭錄
靈峯蕅益大師戒心戒方銘