A07-005

唯然為愛性靈而可親此婆羅門此刹帝利此諸世界此諸天此諸韋陀此眾生此萬物即此靈性是也 唯然是性靈乃當見當聞當念當思者則此世界一切皆知矣  
大林間奧義書