A01-056

十方諸佛同告阿難令汝速證安樂解脫寂靜妙常唯汝六根 更非他物 是以六根爲能念 以果佛為所念 念彼果德不生疲厭 眼常瞻佛相 耳聞佛教 鼻觸佛香 舌稱佛號 身常禮佛 意緣佛法六根所注無非佛境 如是相繼 無間無雜以此因行決定往生見佛
淨空