A01-049

經云一切眾生本來是佛 又云一切眾生皆有如來智慧德相 又云照見五蘊皆空度一切苦厄 楞嚴云若能轉物則同如來 是佛陀只是教人轉惡為善 轉迷為悟 轉禍為福 轉災凶為吉祥 轉煩惱為菩提 轉生死為涅槃 轉凡成聖 回歸自性本來是佛