A01-047

佛子梵網經曰 不做國賊不謗國主 瓔珞經曰 不漏國稅不犯國制 此是如來重戒 應知應當堅持不犯 國之意引申則團體 主謂團體領導人 在一家則家長是也 此意不可不知也