A02-058

天道之極 遠者自親 人事之起 近親造怨 萬物之於人也 無私近也 無私遠也 順天者天助之 逆天者天違之 天之所助 雖小必大 天之所違 雖成必敗
九八年十月錄管子語