A01-119

維摩經弟子品曰 三世之法 新新生滅 更不相待也 一切法生滅不住 如幻如電 諸法不可得 乃至一念不住
淨空時年八十有二