A03-152

劫難來臨。該留者留。該去者去。生死有命。富貴在天。在劫者。逃不了。躲不過。不在劫者。遇著大災難。也能平安度過。現前唯一能救自度他者。就是聽大經解。依教奉行。老實念佛。放下萬緣。求生淨土。念佛功德不可思議。只有念佛改過。才能減輕災難。其他方法。來不及了也。息妄念。一切隨緣就好。

二零一一年四月十二日