A01-110

佛所行處 國邑丘聚 靡不蒙化 天下和順 日月清明 風雨以時 災厲不起 國豐民安 兵戈無用 崇德興仁 務修禮讓 國無盜賊 無有怨枉 強不凌弱 各得其所
恭錄大乘無量壽經金句
九華山佛學院建院十周年紀念
釋淨空敬賀 時年七十三