A11-096

◎  「教之道。貴以專。」十年專攻一經。即是持戒。常人三。四年。即可得三昧(定)。六。七年不能澈悟。亦當成大悟(慧)。悟後起修。學儒必成聖賢。君子。學佛則成佛。菩薩。學道則成神。仙。此乃是人生真實大事因緣也。願天下有志者事竟成。

◎  金剛經云。若有善男子。善女人。受持讀誦此經。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。即為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。