A11-087

   誠意。不執著。不分別。不起心。不動念。

   正心。仁。義。忠。恕。推己及人。

   修身。五倫。五常。四維。八德(五戒。十善)。

   齊家。家道。家規。家學。家業。

   治國。(共和)法。國之本也。人(聖賢君子)。法之根源也。

   平天下。(大和)國。政。族。教。平等對待。和睦相處。

   湯。以七十里王天下。文王。以百里王天下。