A01-106

觀經三福
一者孝養父母 奉事師長 慈心不殺 修十善業
二者受持三皈 具足眾戒 不犯威儀
三者發菩提心 深信因果 讀誦大乘 勸進行者