A11-079

◎  上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。

◎  易。無思也。無為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。