A11-062

◎  英人湯恩比言。解決二十一世紀社會問題。唯有中國孔孟學說。與大乘佛法。孔孟仁義。孝敬。存心。忠恕為用。大乘真誠為體。慈悲妙用。