A11-052

◎  佛所行處。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。國無盜賊。無有怨枉。強不凌弱。各得其所。(佛陀教育。普及推行之處所。必然獲得如是實效之豐果。)

◎  大乘修清淨。平等。正覺之因。則成智慧。無量壽。莊嚴之果。