A11-037

◎  有亂君。無亂國。禹之法未亡也。而夏不世主。文武之法猶存。而周不世王。故法不能獨立。得其人則存。失其人則亡。法者。治之端也。人者。法之源也。故有人。賢人君子。法雖省。足以徧矣。若無人。法雖具。足以亂矣。故明主急得其人也。得其人。則身逸而國治。功大而名美。若失其人。則身勞而國亂。功廢而名辱。