A01-101

欲生彼國者 當修三福
一者孝養父母 奉事師長 慈心不殺 修十善業
二者受持三歸 具足眾戒 不犯威儀
三者發菩提心 深信因果 讀誦大乘 勸進行者
如此三事名為淨業
佛告韋提希 汝今知不此三種業乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因
願與淨宗學會同修共勉之